Pääkaupunkiseudun ateistit ry

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun ateistit ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

a) koota sen toimialueella asuvat, ateistisen maailmankatsomuksen omaavat henkilöt yhdistyksen jäseniksi toimimaan yhteiskunnallisen ja oikeudellisen asemansa parantamiseksi, tieteellisen maailmankatsomuksen levittämiseksi sekä uskonnottoman kulttuurin kehittämiseksi;

b) antaa tietoja uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista;

c) avustaa uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomia henkilöitä nimijuhlan järjestämisessä, aikuistumisleirille osallistumisessa, avioliiton solmimisessa, hautausmenojen suorittamisessa, hautojen ja hautausmaiden hankkimisessa näille sekä muissa samanlaisissa yhdistyksen toimintamuotoihin soveltuvissa kysymyksissä.

3 § Toiminnan laatu

Toteuttaakseen tarkoitustaan yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, puhe- ja esitelmätilaisuuksia, levittää ateistisia lehtiä ja muita julkaisuja sekä tekee alueellaan yksilöllistäkin valistus-, neuvonta- ja kasvatustyötä.

Yhdistys voi tarkoitustaan varten omistaa toimintahuoneistoja ja kiinteistöjä, sekä harjoittaa yhdistyslain 5 §:n tarkoittamaa elinkeinoa tai ansiotoimintaa, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä. Yhdistys voi myös hankkia, omistaa ja hoitaa hautausmaata. Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

4 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä ja toimintaohjeita.

Yhdistyksen jäsenistö jakaantuu kahteen jäsenluokkaan: A- eli varsinaisiin jäseniin, joilla on täydet jäsenoikeudet sekä K- eli kannattajajäseniin, joilla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus sekä oikeus saada jäsenmaksun vastikkeena keskusjärjestön julkaisema lehti, jos yhdistys on jonkin keskusjärjestön jäsen, muttei muita oikeuksia. Molemmille jäsenluokille määrätään oma jäsenmaksunsa.

5 § Maksut

Jäseneksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden jäsenluokittain päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallitus voi kunakin maksukautena erikseen tekemällään päätöksellä, jäsenten yhdenvertaisuutta kuitenkaan loukkaamatta, vapauttaa jäsenen jäsenmaksunsa suorittamisesta kokonaan tai osittain esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn perusteella.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

a) jos hänellä on enemmän kuin yksi vuosi jäsenmaksurästejä

b) jos hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä;

c) toimii muutoin yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tavalla, joka huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous kaikissa muissa kuin kohdassa a) mainitussa tapauksessa, jolloin erottamisoikeus on hallituksella. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin.

7 § Hallitus

Yhdistystä edustaa yhdistyksen syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, ja vähintään kaksi (2) mutta enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään nolla (0) ja enintään neljä (4) varajäsentä. Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan sekä nimeää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen tehtävänä on

a) kokoontua puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta käsittelemään yhdistyksen kokoukselle esitettäviä ja muita toimintaa koskevia asioita, sekä kutsua yhdistyksen kokoukset koolle;

b) pitää jäsenluetteloa, päättää uusien jäsenien hyväksymisestä yhdistykseen ja erottaa jäsenet, jos erottamisperuste on jäsenmaksujen laiminlyönti;

c) valvoa yhdistyksen virkailijoiden ja yhdistyksen toimikuntien toimintaa;

d) huolehtia yhdistyksen raha-asioista, taloudenhoidosta ja vuosikertomuksista;

e) laatia toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio yhdistyksen kokouksen hyväksyttäväksi;

f) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille on säädetty laissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi heistä, yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja annetaan vähintään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on palautettava tilit tarkastuslausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Tilintarkastajilla on koska hyvänsä, ilman edellä käypää ilmoitusta, oikeus toimittaa yhdistyksen tilien tarkastus.

9 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta kahteen (2) varsinaiseen kokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaativat, tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä. Kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä jäsenille henkilökohtainen kirje. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Marras-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus;

b) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi;

c) päätetään toimihenkilöiden palkkioista;

d) valitaan yhdistyksen puheenjohtaja;

e) valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja mahdolliset varajäsenet;

f) valitaan mahdolliset toimikunnat, joille hallitus tarvittaessa vahvistaa ohjesäännöt;

g) valitaan kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varatilintarkastaja;

h) päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tammi-maaliskuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) hallituksen kertomus ja tuloslaskelma sekä tase kuluneelta kalenterivuodelta;

b) luetaan tilintarkastajain lausunto kuluneelta varainhoitokaudelta;

c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

d) keskustellaan ja päätetään mahdollisesti muistakin esille tulevista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

10 § Sääntöjen muutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos kolme neljättä osaa (3/4) annetuista äänistä sitä puoltaa.

11 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen purkamisesta tehdään ehdotus hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, on purkuehdotus käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa, vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Päätös yhdistyksen purkamisesta pannaan täytäntöön vain jos vähintään kolme neljättä osaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa. Jos yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla tavalla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus yhdistyksen tarkoitusperiä toteuttavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.

Jos yhdistyksen kotipaikan alioikeus on julistanut yhdistyksen lakkautetuksi, meneteltäköön soveltuvin osin samoin kuin yhdistystä purettaessa

12 § Aikaisemmin saavutettu jäsenetu säilyy muuttumattomana.

* * *

Nämä säännöt on lukuunottamatta pykäliä 1, 2 ja 3 hyväksytty Pääkaupunkiseudun vapaa-ajattelijat ry:n yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 7.8.2003 ja merkitty yhdistysrekisteriin 3.5.2004. Pykälät 1, 2 ja 3 on hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 10.12.2004 ja merkitty yhdistysrekisteriin 7.6.2005.


Pääsivu Tiedotteet Palvelut Lehdet Uutisia ja artikkeleita
Kirkosta eroaminen Mitä uutta?