takaisin otsikoihin

 

15-vuotiaalle täysi uskonnonvapaus! (Maksettu ilmoitus: Helsingin Sanomat

ke 17.4.2002, s. A13)

 

              15-VUOTIAALLE TÄYSI USKONNONVAPAUS!

 

    Mutta negatiivisen uskonnonvapauden tarvitsisi nuorempikin!

 

Johdanto:

 

Eduskunta käsittelee piakkoin uskonnonvapauslainsäädännön

kokonaisuudistuksen. Tahdon seuraavalla kirjoituksellani toimia

sen puolesta, että nyt toteutettaisiin 15 vuoden ikäraja

uskonnolliselle täysi-ikäisyydelle. Tätä esitettiin jo nykyisen

vuoden 1922 lain säätämisen yhteydessä.

 

...........................................

 

Itse kirjoitukseni:

 

Nuorena oman negatiivisen uskonnonvapauteni toteutuminen

uskonnonopetuksesta ja kirkon jäsenyydestä vapautumisena

olisi vaatinut uskonnollisen täysivaltaisuuden ikärajaksi

12 vuotta 18 vuoden sijasta. Lain takaama 15 vuoden ikäraja

oli kovin korkea, ja vaatimus vanhempien suostumuksesta,

jota en saanut, teki sitten siitäkin tyhjän.

 

Eduskunnan tulisikin uudessa uskonnonvapauslaissa ilman

muuta antaa 15-vuotiaille täysi uskonnollinen päätösvalta

vastoin uskonnonvapauskomitean enemmistön ehdotusta ikärajojen

säilyttämisestä. Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan

mukaan tämä olisi sopusoinnussa muun lainsäädännön kanssa,

koska nykytutkimuksen näkökulmasta uskonnollisen ajattelun

kehitys ei ole muuta psyykkistä kehitystä hitaampaa.

Kahdentoista vuoden ikärajaa tukee puolestaan puolitiehen

jäänyt komitean ehdotus, että senikäisen uskonnollinen

asema voidaan muuttaa vain hänen suostumuksellaan.

 

Mietinnössä uskonnonopetus säilyisi kirkon jäsenelle

pakollisena. Mutta kuten perehtymiseni nykyisiin peruskoulun ja

lukion uskonnon oppikirjoihin osoitti, ne loukkaisivat

syvästi uskonnotonta vakaumustani kuten oppikirjat

aikanani. Opetus on uskontokasvatusta, oppien julistusta

vailla muun kouluopetuksen kriittisyyttä. Kyseessä on siis uskonnon

harjoittaminen opetuksessa; käsite, jonka tuntee kansalais- ja

poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus. Rikottaisiin

täten perustuslakia, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen

osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Komitean jäsenen Martin Scheininin eriävää mielipidettä terävöittäen

uskonnonopetuksesta tulisikin voida vapautua ja

elämänkatsomustiedon opetukseen siirtyä jo 12-vuotias, eikä

vasta lukiolainen, omalla ja tätä nuorempi huoltajan päätöksellä.

 

Komitea katsoo asian otetuksi huomioon siten, että ketään ei

uskonnonopetuksessa saa pakottaa hartaudenharjoitukseen.

Mutta eihän se riitä. Opetuksen käsitys todellisuuden luonteesta ei

ole yhteisesti hyväksyttävissä. Ristiriita uskonnonvapauden kanssa

korostuu vielä sillä, että tämä sama opetus on myös komitean

perimmäinen perustelu kirkosta eroamisen esteille.

 

Niinpä jos lukio olisikin minulla edessä vasta nyt, sen luokattomaksi

muuttunut luonne johtaisi väistämättä minut sekä

katsomuksellisen että näiden esteiden vastaisen yhteiskunnallisen

omantuntoni tähden torjumaan uskonnon kurssit, kunnes voisin

erota kirkosta, vaikka sitten pystyisinkin suorittamaan vastaavat

elämänkatsomustiedon kurssit kaiketi vasta kohtuuttomana

neljäntenä syksynä muun lukion jälkeen.

 

Lukiossa uskonnonopetus ei todella olekaan pakollista; vapauden

hinta vain voi olla kallis. Perustuslain yhdenvertaisuus- ja

uskonnonvapauspykälät toteutuisivat siksi kauneimmin, jos

15-vuotias saisi itsenäisesti päättää uskonnollisesta asemastaan.

 

En ole ollut ongelmineni ainoa. Tilastokeskus laati pyynnöstäni

taulukot, jotka viime vuosien osalta kertovat toisaalta kirkkoon

ja toisaalta kunnan väestörekisteriin kuuluvien nuorten määrät

ikävuodet 14-19 toisistaan eroteltuina. Niihin perustuvat

laskelmani yhdessä kirkon julkaisujen kanssa osoittavat,

että nykyinen laki toimii huonosti kirkosta mahdollisimman aikaisin

eroavien nuorten osalta sikäli, että suuri enemmistö heistä joutuu

odottamaan 18 vuoden ikään asti ja että huoltajan suostumuksen

vaatiminen tätä ennen on siis todellinen este. Laki toimii myös

epäoikeudenmukaisesti tämän ryhmän kannalta sikäli, että kirkkoon

nuoret saavat pääsääntöisesti liittyä nimenomaan 15-vuotiaina

rippikoulun yhteydessä. Edellinen ryhmä, jälkimmäistä pienempi,

on hyvin pieni kaikenikäisiin eroaviin nähden sekä hyvinkin pieni,

mutta silti merkittävä, kaikkiin samanikäisiin verrattuna; juuri

tämä ryhmä on siis siirtonsa erityisen hyvin harkinnut. Vaatimani

lain muutoksen jälkeenkin muut, uskonnolliseen asemaansa tyytyväiset

nuoret käsitykseni mukaan pääosin sellaisina pysyisivätkin, ja

hehän ovat valtaenemmistö.

 

Jouni Luukkainen

Matematiikan dosentti

Helsingin yliopisto